Klienci

ü  Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami linii nexo.

ü  Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).

ü  Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.

ü  Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.

ü  Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).

ü  Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.

ü  Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.

ü  Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.

ü  Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.

ü  Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. urodziny, imieniny, data powstania) klientów

ü  Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego sposobu kontaktu.

ü  Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.

ü  Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.

ü  Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.

ü  Ewidencja zainteresowań klientów.

ü  Indywidualne parametry wydruków  - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.

ü  Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.

ü  Indywidualne cenniki dla klientów.

ü  Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego.

 Działania

ü  Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.

ü  Definiowanie działań cyklicznych (np. spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.

ü  Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji między nimi za pomocą komentarzy.

ü  Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania klientów obsłużonych oraz wynikiem per każdy klient.

ü  Możliwość automatycznego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.

ü  Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie zaplanowanych działań.

ü  Rezerwowanie zasobów (np. samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.

ü  Określanie stopnia realizacji działań w procentach.

ü  Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).

ü  Łatwe szybkie wprowadzanie danych na podstawie szablonów działań.

ü  Informator o działaniu prezentujący powiązania z innymi obiektami.

ü  Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do wykonania działania i wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.

ü  Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych.

ü  Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania.

 Zasoby

ü  Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich użytkowania do oddziału lub/i magazynu.

ü  Łatwe wprowadzanie danych o zasobach poprzez import danych z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.

ü  Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.

ü  Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. na czas remontu, naprawy).

 Kalendarz

ü  Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.

ü  Dostępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.

ü  Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.

ü  Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.

 Ofertowanie

ü  Dokument oferty przedstawiany klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.

ü  Oferty wielowariantowe jako możliwość proponowania klientom kilku opcji zaspokajających jego potrzeby (np. kilka wariantów serwera firmowego różniących się podzespołami).

ü  Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne, końcowe, opisy wariantów, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka dokumentów).

ü  Realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.

ü  Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.

ü  Przypisywanie sugerowanych klientowi form płatności.

ü  Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.

ü  Możliwość przedstawiania klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania z pełną historią.

ü  Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą informacji za pomocą komentarzy.

ü  Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.

ü  Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.

ü  Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.

ü  Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu klientów.

ü  Wydruk progów cenowych w OE.

ü  Informator o ofercie prezentujący wszystkie powiązania dokumentu.

 Klient poczty

ü  Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP

ü  Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).

ü  Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich

ü  Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania.

ü  Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie lub w określonym cyklu.

ü  Automatyczne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie klientów na podstawie wiadomości.

ü  Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.

ü  Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z elastycznym mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu użycia.

ü  Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.

ü  Obsługa załączników do wiadomości oraz sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.

ü  Obsługa reguł wiadomości.

ü  Eksport i import wiadomości w formacie eml oraz możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.

ü  Listy nadawców zaufanych i niepożądanych.

ü  Bezpieczeństwo - m.in. opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach.

ü  Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowej.

ü  Obsługa IMAP Idle.

 Raportowanie

ü  Wiele raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.

ü  Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. tworzenie zestawów klientów).

ü  Możliwość definiowania własnych raportów.

 Użytkownicy

ü  Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.

ü  Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.

ü  Określanie preferowanych godzin pracy.

 Asortyment

ü  Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na automatyczne. tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego typu.

ü  Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.

ü  Jednostki miary - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.

ü  Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.

ü  Opcjonalne definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego i optymalnego dla asortymentu per wskazany magazyn.

ü  Obsługa zamienników.