Pogrubioną czcionką została oznaczona funkcjonalność dostępna wyłącznie w wersji PRO.

KPiR i EP

ü  Obsługa księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego.

ü  Elastyczne zarządzanie okresami obrachunkowymi różnych form księgowości: płynne przejście z okresu rozliczeń pełnej księgowości na KPiR bądź EP z zachowaniem wszystkich danych historycznych wprowadzonych w Rewizorze nexo.

ü  Możliwość przeniesienia ustawień z poprzedniego okresu obrachunkowego.

ü  Intuicyjne ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające aspekty np. rozpoczęcia pracy z programem (bilans otwarcia dla KPiR bądź EP), ewidencjonowanie wartości remanentów, korekt uzyskania przychodów wynikających z niezapłacenia nabyć towarów.

ü  Ewidencjonowanie doliczeń i odliczeń w KPiR i EP przypadających w całości na wspólnika.

ü  Możliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. o sposobie importowania dokumentu).

Dekretacja

ü  Zaawansowany moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów (Dekretacja dokumentów), z poziomu którego dokonać można własnego opisu księgowego do wykorzystania w automatycznej dekretacji wg schematów.

ü  Znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.

ü  Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo do modułu Dekretacji dokumentów różnymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie dokumentów za pomocą plików.

ü  Możliwość pobierania dokumentów z Gratyfikanta GT. 

Schematy dekretacji

ü  Rozbudowane schematy dekretacji  – wartość każdego pola zapisu księgowego tworzonego za pomocą importu można uwarunkować od dowolnej cechy zawartej w dokumencie źródłowym oraz od opisu księgowego (np. w Rachmistrzu nexo w ten sam sposób można zadecydować, do której kolumny bądź stawki ryczałtu trafi dana wartość).                

ü  Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT).

Ewidencje VAT sprzedaży i zakupu

ü  Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, różne rodzaje odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych.

ü  Rozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z wykorzystaniem rozliczeń rozrachunków). 

ü  Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K/7D i VAT-UE i ich korekt (miesięcznie lub kwartalnie).

ü  Definiowanie własnych transakcji VAT i sposobu ich rozliczenia w deklaracjach VAT-7/7K/7D  i VAT-UE.

ü  Wsparcie podatników niekorzystających z rozliczenia VAT – komunikowanie momentu przekroczenia progu sprzedaży zwolnionej.

ü  Zapisy VAT  można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli określić różny skutek VAT dla pozycji (tzw. zapis złożony).

Środki trwałe

ü  Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji związanych z nimi. 

ü  Możliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałych

ü  Możliwość zdefiniowania własnych typów amortyzacji.  

Umowy i płace

ü  Podstawowa obsługa kadr i płac – umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUS.

ü  Eksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej niż 9.01.001.

Ewidencje pomocnicze

ü  Ewidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszystkich form księgowości.

ü  Ewidencja pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej wraz z obsługą eksploatacji samochodów, motocykli oraz motorowerów należących do pracowników, wspólników, osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź częściowym.

ü  Obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy bądź wystawianych zastępczo za dowody obce wraz z automatyczną dekretacją do ksiąg rachunkowych.

ü  Możliwość zaewidencjonowania ryczałtu na użytkowanie pojazdu pracownika do celów służbowych.

ü  Zaawansowany system rozliczeń właścicielskich  wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych:  od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł, przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form działalności gospodarczej oraz straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci oraz innymi ulgami związanymi z podatkiem.

ü  Wsparcie rozliczeń właścicielskich dla formy KPiR:  odliczenia związane ze startą z lat ubiegłych i innymi rozliczanymi na zasadach ogólnych, doliczenia związane z przychodami z etatu bądź innych form działalności.

ü  Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.

ü  Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek oraz deklaracji ZUS, a także wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiem.

Kasa

ü  Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane).

ü  Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych  i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).

ü  Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in.  podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).

ü  Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.

ü  Sesje kasowe umożliwiające kontrolę kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi   w systemie).     

ü  Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).

ü  Możliwość rejestrowania środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferu.

Bank

ü  Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).

ü  Bankowość elektroniczna offline i online.

ü  Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.

ü  Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu.

Rozliczenia

ü  Rozliczenia waluta obca – PLN.

ü  Rozliczenia obca waluta - obca waluta wraz z możliwością rejestrowania takich płatności już podczas wystawiania dokumentu (np. możliwe zaewidencjonowanie faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w USD lub w innej walucie).  

ü  Kompensaty wielowalutowe.

Rozrachunki

ü  Podział płatności na rodzaje - dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).

ü  Możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich). 

ü  Otwarty model rodzajów rozrachunków. 

ü  Ewidencja sesji rozliczeniowych, czyli zbioru rozliczeń tworzona automatycznie podczas dokonywania rozliczeń. 

ü  Udostępnienie finansów. Integracja z KPiR oraz VAT.

Konfiguracja

ü  Pola własne wielu dokumentów księgowych i kartotek – możliwość budowania w oparciu o nie kartotek księgowych i możliwość wykorzystania ich w schematach importu.     

ü  Możliwość wykorzystania predefiniowanych słowników użytkownika i wykorzystanie ich elementów do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji.

ü  Dostosowywanie programu do własnych potrzeb księgowych poprzez wyłączenie obsługi pewnych funkcjonalności i dostępu do opcji. Predefiniowany szablon ustawień wyłączający m.in. obsługę rozrachunków i finansów.