Najważniejsze cechy programu Rewizor GT

ü  Profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

ü  Stworzony w oparciu o Ustawę o Rachunkowości.

ü  Dostosowanie do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.

ü  Praca w podziale na lata obrotowe. Dowolna liczba lat obrotowych. Długość roku obrotowego do 24 miesięcy.

ü  Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający określenie podstawowych parametrów pracy, wygenerowanie lub przeniesienie z innego podmiotu planu kont oraz definicji sprawozdań finansowych.

ü  Elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych i inne.

ü  Rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych, wyszukiwanie kont za pomocą technologii InsTYNKT i wiele innych usprawnień.

ü  Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie). Ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach. Pełna historia rozrachunków. Rozrachunki wspólne z Subiektem GT.

ü  Ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów). Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K – rozliczanie miesięczne lub kwartalne.

ü  Automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu. Rozbudowane schematy importu. Szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji).

ü  Funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne.

ü  Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych.

ü  Definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych.

ü  Obsługa płac za pomocą dołączanego do Rewizora GT programu mikroGratyfikant GT.

ü  Tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne). Zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu.

ü  Kolejny produkt wchodzący w skład cieszącej się dużym uznaniem linii InsERT GT, w pełni zintegrowany z systemem Subiekt GT.

ü  Nowoczesne rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (zakładki, rozbudowana parametryzacja list, zarządzanie kolumnami i wiele innych).

ü  Intuicyjność i kontekstowość pracy (dekretacja kontekstowa, moduły pokrewne, parametry i zestawienia kontekstowe i inne).

ü  Motor bazy danych Microsoft SQL Server zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.

ü  Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.

Plan kont i kartoteki powiązane

ü  Możliwość automatycznego wygenerowania wzorcowego planu kont zależnego od profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

ü  Możliwość przeniesienia planu kont z dowolnego podmiotu i roku obrotowego.

ü  Obsługa kont bilansowych, wynikowych i pozabilansowych (zapis jednostronny nie uwzględniany w bilansowaniu dekretów księgowych).

ü  Obsługa kont rozrachunkowych. Dotyczy tylko kont kartotekowych powstałych przez podłączenie kartotek stałych: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS lub kartotek filtrowanych opartych w/w kartotekach stałych.

ü  Możliwość zdefiniowania 2 dodatkowych nazw konta (do wykorzystania w zestawieniach własnych).

ü  Osobny moduł do zarządzania kartotekami powiązanymi, czyli kartotekami, które można podłączać w planie kont.

ü  Obsługa 13 kartotek stałych: dostawców, odbiorców, pracowników, wspólników, urzędów skarbowych, oddziałów ZUS, środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, rachunków bankowych, kas gotówkowych, magazynów, miejsc powstawania kosztów oraz grup towarowych.

ü  Obsługa kartotek filtrowanych, definiowanych na podstawie kartotek stałych, np. Odbiorcy z krajów Unii Europejskiej.

ü  Obsługa kartotek zwykłych, definiowalnych dowolnie przez użytkownika, np. Zlecenia produkcyjne.

ü  Automatyczne generowanie kont dla wszystkich pozycji danej kartoteki (funkcja Podłącz kartotekę).

ü  Elastyczne narzędzie do zarządzania numerami analityk dla kont kartotekowych (funkcja Elementy kartoteki).

ü  Możliwość przypisania stawki VAT do konta służąca do automatycznego wprowadzania zapisów do ewidencji VAT.

ü  Precyzyjne wyszukiwanie (F7) i filtrowanie (F8) planu kont wg zadanych kryteriów z wykorzystaniem technologii InsTYNKT.

ü  Wygodny informator o koncie, zawierający informacje o zapisach na koncie, stanie konta oraz o wykorzystaniu konta w definicjach sprawozdań finansowych i deklaracjach.

ü  Możliwość przeniesienia bilansu zamknięcia z poprzedniego roku obrotowego jako bilans otwarcia roku bieżącego w dowolnym momencie pracy z programem.

ü  Wprowadzanie ręczne, zatwierdzanie, korygowanie i drukowanie bilansu otwarcia.

Ewidencje księgowe

ü  Ewidencjonowanie dokumentów księgowych z podziałem na lata obrotowe. Dowolna liczba lat obrotowych. Długość roku obrotowego do 24 miesięcy.

ü  Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w rejestrach (dowolna liczba rejestrów księgowych, rozbudowane definicje).

ü  Postać dekretu Konto | Kwota Wn | Kwota Ma umożliwiająca wprowadzenie wielu dodatkowych informacji o każdym zapisie na konto (11 dostępnych kolumn).

ü  Możliwość określenia kontroli bilansowania dekretu księgowego: wg grup dekretu lub wg całości dekretu.

ü  Obsługa kont przeciwstawnych - tylko gdy zapisy są wprowadzane z kontrolą bilansowania wg grup dekretu.

ü  Pełna zgodność zapisów wprowadzonych na konta rozrachunkowe z należnościami i zobowiązaniami ewidencjonowanymi w modułach rozrachunkowych.

ü  Możliwość automatycznego tworzenia rozrachunków do zapisów na kontach rozrachunkowych (w dowolnej walucie).

ü  Możliwość podłączania rozrachunków istniejących i niepowiązanych z dekretami (np. utworzonych ręcznie w Subiekcie GT) do zapisów na kontach rozrachunkowych.

ü  Możliwość automatycznego rozliczania rozrachunków w trakcie wprowadzania dokumentów księgowych. Do wyboru 4 sposoby rozliczania: wg daty powstania, wg terminu płatności, wg numeru transakcji oraz wg kwoty rozrachunku.

ü  Możliwość wprowadzania dekretów jednowalutowych i wielowalutowych (określanie waluty i kursu dla każdego zapisu na konto).

ü  Kontrola różnic zaokrągleń wynikających z przeliczeń dekretów walutowych na PLN (zapis różnicy na konto zdefiniowane w parametrach planu kont).

ü  Możliwość automatycznego generowania zapisów VAT na podstawie zapisów na kontach (na podstawie stawki VAT przypisanej do konta oraz definicji rejestru księgowego).

ü  Kontrola zgodności zapisów na kontach z zapisami w ewidencji VAT.

ü  Kontrola kręgu kosztów (program sprawdza, czy wprowadzono zapisy na konta zdefiniowane w parametrach planu kont).

ü  Bogate możliwości wyboru konta w dekretacji: za pomocą listy, Instynktu, konta, a dla kont kartotekowych odbiorców i dostawców dodatkowo wg Instynktu, symbolu lub NIP-u kontrahenta.

ü  Możliwość wprowadzania szablonowych dekretów z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych pieczęci księgowych.

ü  Możliwość dowolnego poprawiania (i usuwania) dekretów księgowych do momentu ich zaksięgowania.

ü  Nadawanie numeru dziennika i numeru pozycji w dzienniku dokumentom księgowym w momencie ich księgowania.

ü  Możliwość wyliczenia potwierdzenia salda dla kontrahenta na dowolny dzień (na podstawie zapisów wprowadzonych na kontach rozrachunkowych).

ü  Zestawienie Ślad rewizyjny obrazujące kto, kiedy i jakie operacje wykonywał na dokumentach księgowych.

ü  Ewidencje VAT widoczne jako osobne moduły (podobnie jak w Rachmistrzu GT).

ü  Możliwość wprowadzania zapisów najpierw do ewidencji VAT, a następnie ich zadekretowania na podstawie zdefiniowanych wcześniej schematów dekretacji.

ü  Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu przy zakupach pojazdów "nieciężarowych".

ü  Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu przy zakupach paliw do pojazdów "nieciężarowych".

ü  Możliwość wykonywania typowych przeksięgowań za pomocą wcześniej zdefiniowanych automatów przeksięgowań.

ü  Możliwość zamknięcia roku obrotowego (nie można jednak zmodyfikować ani dopisać żadnego dokumentu księgowego w roku, który został zamknięty).

Finanse i rozrachunki

ü  Ewidencjonowanie dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Subiektem GT.

ü  Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Subiektem GT.

ü  Obsługa wyciągów bankowych agregujących operacje bankowe w postaci jednego dokumentu.

ü  Automatyczna dekretacja zatwierdzonych wyciągów bankowych za pomocą mechanizmów Importu z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych schematów importu.

ü  Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu - automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.

ü  Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.

ü  Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie - operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.

ü  Automatyczna dekretacja dokumentów kasowych i operacji bankowych za pomocą dekretacji kontekstowej lub importu. Wymaga wcześniej zdefiniowanych schematów importu.

ü  Moduły rozrachunkowe wspólne dla Rewizora GT i Subiekta GT.

ü  Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.

ü  Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.

ü  Automatyczne generowanie rozrachunków: poprzez dekretację na kontach rozrachunkowych, przez wprowadzenie dokumentu kasowego lub operacji bankowej, przez wystawienie dokumentu handlowego w Subiekcie GT. Dostępna również możliwość wprowadzenia ręcznego rozrachunków.

ü  Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego oraz automatycznie podczas wprowadzania dekretów księgowych.

ü  Możliwość wprowadzenia rozrachunków w bilansie otwarcia kont kartotekowych. Nierozliczone rozrachunki w danym roku obrotowym przechodzą automatycznie jako rozrachunki nierozliczone powiązane z bilansem otwarcia roku następnego. Wymagane jest przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia roku następnego.

ü  Obsługa programu źródłowego (Rewizor GT lub Subiekt GT) oraz źródła rozrachunku (dekret księgowy, dokument subiekta, zapis w BO i inne) w modułach rozrachunkowych.

ü  Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).

ü  Pełna historia rozrachunków - możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).

ü  Potwierdzenie sald na dany dzień liczone z zapisów na kontach rozrachunkowych (dostępne z poziomu modułu Dekretacja i księgowanie).

ü  Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.

ü  Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.

ü  Możliwość dekretacji dokumentów kompensacyjnych zrealizowanych. Wymaga wcześniejszego stworzenia schematów importu.

ü  Upgrade rozrachunków wprowadzonych we wcześniejszych wersjach Subiekta GT: od wersji 1.03 wartością rozrachunku wynikającą z dokumentu handlowego jest cała wartość dokumentu (kwota do zapłaty), a automatyczne dokumenty kasowe są potraktowane jako automatyczne spłaty rozrachunków.

Środki trwałe

ü  Ewidencjonowanie środków trwałych z podziałem na grupy KŚT.

ü  Ewidencjonowanie wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na rodzaje WNiP.

ü  Możliwość podłączenia w planie kont kartotek stałych ST i WNiP oraz kartotek filtrowanych wg grup KŚT lub rodzajów WNiP.

ü  Ewidencjonowanie podstawowych operacji na środkach trwałych: przyjęcia (OT), modernizacji (MO), przesunięcia (PT), likwidacji (LT), sprzedaży (ST), nieodpłatnego przekazania (NP) oraz amortyzacji (AM).

ü  Jednoczesna amortyzacja podatkowa i bilansowa ŚT i WNiP.

ü  Obsługa metod amortyzacji liniowej i degresywnej oraz możliwość jednorazowego odpisania całego umorzenia w koszty (tzw. amortyzacja jednorazowa).

ü  Obsługa wzorców planów amortyzacji: miesięcznego, kwartalnego i rocznego.

ü  Możliwość ustalenia indywidualnych odpisów amortyzacyjnych dla każdego środka trwałego.

ü  Możliwość automatycznego zadekretowania wszystkich operacji na środkach trwałych, na podstawie wcześniej zdefiniowanych schematów importu.

ü  Możliwość zbiorczej dekretacji operacji amortyzacji ŚT i WNiP w postaci jednego dekretu księgowego.

Import i dekretacja kontekstowa

ü  Automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą funkcji narzędziowej Import (z Subiekta GT,mikroGratyfikanta GT lub z pliku komunikacji) lub dekretacji kontekstowej (wywoływanej z poziomu modułówRewizora GT).

ü  Wspólne schematy importu dla importu i dekretacji kontekstowej.

ü  Możliwość tworzenia schematów importu i dekretacji dla 42 typów dokumentów: handlowych, magazynowych, kasowych, bankowych, kompensat, operacji na środkach trwałych, dokumentach płacowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu.

ü  Możliwość wykorzystania w schematach importu kwot stałych (występujących w dokumentach źródłowych) oraz definiowanych przez użytkownika (uzupełnianych w trakcie dekretacji lub importu).

ü  Możliwość tworzenia schematów importu i dekretacji jednocześnie do ewidencji VAT i księgi handlowej.

ü  Rozróżnianie schematów importu dla danego typu dokumentu wg kategorii, transakcji VAT oraz magazynu (dla dokumentów handlowych), ewidencji VAT (dla zapisów w ewidencji VAT), kasy lub banku (odpowiednio dla dokumentów kasowych i bankowych).

ü  Możliwość powielania schematów importu.

ü  Możliwość dekretacji kontekstowej dostępnej z poziomu następujących modułów: Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT sprzedaży, Operacje na środkach trwałych, Dokumenty kasowe, Operacje bankowe, Kompensaty oraz modułu specjalnego Dokumenty do dekretacji.

ü  Trzy sposoby dekretacji kontekstowej: dekretacja z potwierdzeniem (dekret księgowy zostaje otwarty do edycji), dekretacja automatyczna oraz dekretacja wg schematu (przed zadekretowaniem użytkownik wskazuje schemat, wg którego ma zostać zadekretowany dokument).

ü  Moduł specjalny Dokumenty do dekretacji przeznaczony dla firm pracujących jednocześnie na Rewizorze GT i innych programach linii InsERT GT. W module pojawiają się dokumenty, które księgowy może przeglądać (F9) i dekretować kontekstowo dowolnym sposobem.

ü  Blokowanie edycji dokumentów w Subiekcie GT, które zostały zadekretowane na kontach rozrachunkowych. Modyfikacja dokumentu możliwa tylko przez wycofanie dekretacji przez księgowego.

ü  Import dokumentów z Subiekta GT i mikroGratyfikanta GT pracującego na tym samym podmiocie lub z pliku komunikacji wysłanego ze zdalnego Subiekta GT (funkcjonalność przeznaczona dla biur rachunkowych).

ü  Możliwość określenia sposobu synchronizacji kartoteki kontrahentów podczas odczytywania danych z oddziałów: wg symbolu lub wg NIP-u.

Kartoteki

ü  Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców.

ü  Określenie obsługi numerów analityk dla kontrahentów. Do wyboru są dwa warianty: wspólny numer analityki dla odbiorców i dostawców oraz oddzielne numery analityk dla odbiorców i dostawców.

ü  Nadawanie kolejnego numeru analityki w edycji pozycji kartotekowej za pomocą klawisza F7.

ü  Kartoteka wspólników i właścicieli. Wprowadzanie informacji niezbędnych do prawidłowego wyliczenia deklaracji PIT-5 (sposób naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, udział procentowy, liniowe lub progresywne rozliczanie z podatku dochodowego) oraz danych do deklaracji ZUS (określenie kodu ubezpieczenia, wybór deklaracji, kwoty wypłacanych zasiłków).

ü  Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe, oddziały ZUS oraz Inne.

ü  Dla urzędów skarbowych możliwość określenia osobnych numerów rachunków bankowych dla celów podatków PIT, VAT i CIT. Są one wykorzystywane przy drukowaniu przelewów do deklaracji skarbowych.

ü  Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.

Deklaracje

ü  Obsługa deklaracji i raportów na potrzeby podatku dochodowego.

ü  Obsługa deklaracji VAT: VAT-7/7K, VAT-UE.

ü  Obsługa pozostałych deklaracji związanych z płacami (dostępne w mikroGratyfikancie GT).

ü  Dla odpowiednich deklaracji i raportów możliwość określenia definicji pól z zapisów wprowadzonych na kontach.

ü  Możliwość wydruku poleceń przelewu do wyliczonych deklaracji i raportów. Wymagane jest wcześniejsze zdefiniowanie odpowiednich rachunków bankowych w kartotece Instytucji.

ü  Pełna historia wzorców deklaracji i raportów.

ü  Zaawansowana funkcja administracyjna: możliwość zmiany sposobu wyliczania każdego pola w każdym wzorcu deklaracji lub raportów (Parametry-Wersje deklaracji).

ü  Możliwość naliczania danych do deklaracji ZUS: RZA, RCA oraz DRA. Źródłem danych są składki dla wspólników, oraz składki dla pracowników z wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i rachunków do umów cywilnoprawnych.

ü  Możliwość wysłania wygenerowanego pliku KDU do programu Płatnik. Wymagane jest wcześniejsze określenie nazwy krótkiej podmiotu dla programu Płatnik (Parametry-Dane podmiotu).

Sprawozdania finansowe i zestawienia

ü  Osobny moduł Sprawozdania, służący do zarządzania sprawozdaniami finansowymi: definiowaniem, wyliczaniem i wydrukiem.

ü  Obsługa sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy) oraz raportu z przepływów pieniężnych (liczonych metodą pośrednią i bezpośrednią).

ü  Definiowanie sprawozdań finansowych na podstawie zapisów na kontach. Definicje są związane z rokiem obrotowym.

ü  Definiowanie deklaracji i raportów związanych z podatkiem dochodowym za pomocą tego samego mechanizmu. Definicje tych deklaracji znajdują się zarówno w module Deklaracje skarbowe, jak i Sprawozdania.

ü  Możliwość wygenerowania definicji sprawozdań finansowych w kreatorze wdrożeniowym (na podstawie danych podmiotu) lub przeniesienia ich z innego roku obrotowego (wraz z planem kont).

ü  Możliwość wydruku definicji sprawozdań finansowych.

ü  Możliwość jednoczesnego definiowania, wyliczania i wydruku obu wariantów RZSu i PP w danym roku obrotowym. Jeden z wariantów jest ustawiany jako domyślny.

ü  Ponad 40 standardowych zestawień dostępnych w Rewizorze GT. W tym główne zestawienia finansowo-księgowe: dziennik, ZSO, stan konta, zapisy na koncie, ślad rewizyjny oraz raporty z ewidencji VAT.

ü  Możliwość tworzenia i podłączania zestawień własnych poprzez zdefiniowanie zapytań w języku SQL. Zestawienia te można definiować w programie lub wczytać z pliku.

ü  Możliwość podłączania własnych zestawień typu COM.

ü  Możliwość podłączania zestawień własnych typu XML.

mikroGratyfikant GT

ü  Osobny program dołączony do Rewizora GT służący do obsługi płac.

ü  Możliwość podłączania danych z ewidencji pracowników w planie kont jako kartoteki powiązanej.

ü  Ewidencja umów o pracę oraz generowanie na ich podstawie list płac z wypłatami.

ü  Możliwość drukowania przelewów do wypłat.

ü  Ewidencja umów cywilnoprawnych oraz generowanie na ich podstawie rachunków.

ü  Podstawowe wydruki płacowe: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, rachunek do umowy cywilnoprawnej, lista płac, karta wynagrodzeń, przelew do wypłaty i inne.

ü  Możliwość generowania dodatkowych deklaracji związanych z płacami i podatkiem dochodowym w kontekście pracowników.

ü  Możliwość elastycznego definiowania składników płacowych i dodawania ich do umowy o pracę. Na ich podstawie są automatycznie wyliczane wypłaty główne.

ü  Możliwość importu list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych do Rewizora GT - tworzenie dekretów księgowych.

Pozostałe cechy

ü  Rozbudowane parametry i słowniki. Zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.

ü  Możliwość blokady okresu dla całego Rewizora GT: ustawianie daty, poniżej której nie można modyfikować ani wprowadzać nowych zapisów. Funkcjonalność niezależna od zdefiniowanych lat obrotowych i zamykania roku obrotowego.

ü  Bogate możliwości zarządzania wzorcami wydruku: wzorce stałe i użytkownika, możliwość tworzenia własnych wzorców (powielanie istniejących), możliwość modyfikacji parametrów we wzorcach własnych, możliwość eksportu i importu graficznych wzorców wydruku w formacie Crystal Reports 8.5 i wiele innych.

ü  Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).

ü  Obsługa programu za pomocą klawiatury.

ü  Przeniesienie danych z innych systemów finansowo-księgowych firmy InsERT: Rewizora 3 (EURO),Rewizora dla Windows. Możliwość przeniesienia danych do istniejącego podmiotu w systemie InsERT GT (na którym pracuje tylko Subiekt GT, a więc z formą księgowości "nieokreślona").

ü  Możliwość usunięcia danych Rachmistrza GT i Rewizora GT z poziomu programu serwisowego (Podmiot-Usuń dane Rachmistrza GT oraz Podmiot-Usuń dane Rewizora GT).

ü  Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.