Najważniejsze cechy programu Subiekt GT

ü  Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

ü  Dostosowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.

ü  Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający łatwe rozpoczęcie pracy z programem.

ü  Możliwość elektronicznego wysyłania danych do biura rachunkowego.

ü  Ewidencjonowanie użytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnień do wykonywania określonych operacji.

ü  Rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (możliwość uruchamiania modułów w zakładkach jak w przeglądarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, zarządzanie kolumnami i wiele innych).

ü  Stały monitoring kondycji firmy dzięki szeregowi zestawień.

ü  Szereg skrótów klawiszowych umożliwiających obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury.

ü  Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu o technologie SQL, XML i COM.

ü  Motor bazy danych Microsoft SQL Server zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.

ü  Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.

ü  Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (główne). Możliwość zaawansowanego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu, wraz z możliwością ich edycji.

ü  Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), wraz z pełną historią. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.

ü  Licencja na trzy stanowiska w standardzie.

Wspólne cechy dokumentów

ü  Łatwe wybieranie kontrahentów do dokumentów, zarówno z listy, jak i z mechanizmu InsTYNKT, który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez użytkownika fragmentu tekstu związanego z kontrahentem.

ü  Łatwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostępny z widocznej listy (możliwość filtrowania), za pomocą mechanizmu InsTYNKT, jak i z użyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS).

ü  Podgląd wystawionych już dokumentów oraz możliwość ich edytowania.

ü  Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.

ü  Multipodgląd dokumentów w widoku HTML-owym.

ü  Możliwość wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych, jak i tekstowych.

ü  Możliwość wysyłania dokumentu w formacie PDF drogą elektroniczną.

ü  Możliwość drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartości dokumentu.

ü  Rozliczanie dokumentu za pomocą jednego kliknięcia, jak również śledzenie historii rozliczenia.

ü  Łatwe i rozbudowane możliwości filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.

ü  Możliwość dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.

ü  Dostęp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.

ü  Śledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu.

ü  Możliwość potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.

ü  Możliwość wpisywania własnych uwag do dokumentu.

ü  Możliwość przypisywania dowolnej, definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane są m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów księgowych.

ü  Dostępność różnych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.

ü  Możliwość parametryzowania ustawień dokumentów.

ü  Możliwość unieważniania dokumentów.

ü  Wysyłanie i pobieranie dokumentów za pomocą mechanizmu komunikacji plikowej.

ü  Ewidencjonowanie i rozliczanie handlu złomem oraz innych na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), wraz z naliczaniem VAT na podstawie faktur wewnętrznych.

ü  Naliczanie i rozliczanie podatku akcyzowego od węgla i innych materiałów opałowych.

Dokumenty sprzedaży

ü  Obsługa podstawowych typów dokumentów: faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych.

ü  Konfigurowalność kolejności wydawania towarów: FIFO, LIFO, wg terminów ważności.

ü  Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto.

ü  Sprzedaż towarów poprzez wartość.

ü  Wystawianie dokumentów sprzedaży w różnych walutach po różnych kursach.

ü  Pobieranie kursów walut za pomocą mechanizmu InsMail.

ü  Możliwość przeliczania wstawionych już pozycji wg innych cen.

ü  Obsługa handlu z krajami UE oraz spoza UE.

ü  Obsługa transakcji VAT wraz z kodami transakcji.

ü  Możliwość sprzedaży usług jednorazowych, czyli takich, których nie chcemy ewidencjonować w kartotece towarów.

ü  Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domyślny rabat przypisany kontrahentowi, towarom, aktualną promocję lub podany ręcznie.

ü  Automatyczne wyliczanie podatku VAT już w fazie wypisywania dokumentu.

ü  Definiowanie innego odbiorcy towaru niż płatnik dokumentu.

ü  Możliwość dobierania rabatów do zadeklarowanej wartości dokumentu.

ü  Obsługa przedpłat od kontrahentów do dokumentów.

ü  Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności.

ü  Możliwość definiowania do jakiej kasy została dokonana gotówkowa płatność dokumentu.

ü  Definiowanie na jaki rachunek bankowy została dokonana płatność przelewem.

ü  Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych, wraz ze statusami fiskalizacji.

ü  Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej.

ü  Możliwość samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy.

ü  Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawać towar z magazynu natychmiast po zapisaniu, czy w terminie późniejszym.

ü  Łatwe wypisywanie korekt do faktur sprzedaży i zwrotów detalicznych za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie.

ü  Możliwość wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejących w Subiekcie GT (np. wystawionych przed wdrożeniem programu).

ü  Ewidencjonowanie i drukowanie adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy kontrahenta.

ü  Obsługa handlu w walutach obcych między polskimi podmiotami.

ü  Drukowanie numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych.

Dokumenty zakupu

ü  Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.

ü  Możliwość wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczałtowych.

ü  Obsługa wystawiania i potwierdzania not korygujących.

ü  Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów za pomocą ich numerów oryginalnych, jak i nadawanych im numerów w Subiekcie GT.

ü  Kontrola unikalności numerów oryginalnych dokumentów.

ü  Łatwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujących za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym.

ü  Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.

ü  Wystawianie faktur wewnętrznych na podstawie istniejących lub nieistniejących dokumentów zakupu, wystawianie korekt faktur wewnętrznych.

Zamówienia i faktury zaliczkowe

ü  Wystawianie dokumentów zamówień od klientów oraz do dostawców.

ü  Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe.

ü  Przekształcanie zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.

ü  Ewidencjonowanie wpłat od klientów na poczet zamówień za pomocą faktur zaliczkowych.

ü  Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.

ü  Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: różnicowa i proporcjonalna.

ü  Fiskalizacja faktur zaliczkowych.

ü  Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.

ü  Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania różnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu.

ü  Wyliczanie prognozowanej marży i zysku na zamówieniu od klienta.

ü  Ostrzeganie lub/i blokowanie przyjmowania zamówień od klientów zalegających z płatnościami.

ü  Definiowanie i drukowanie sugerowanych form płatności.

ü  Naliczanie i rozliczanie odpisów na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Dokumenty magazynowe

ü  Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym także z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru między magazynami (oddziałami).

ü  Ewidencjonowanie wydań i przyjęć wewnętrznych za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.

ü  Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: pełny i uproszczony (szybki).

ü  Możliwość wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzedaży jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych.

ü  Przekształcanie dokumentu magazynowego do faktury zwykłej, faktury RR, paragonu i paragonu imiennego.

ü  Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.

ü  Możliwość skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar.

ü  Prowadzenie pełnej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz.

ü  Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji.

ü  Możliwość ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne.

Finanse i rozrachunki

ü  Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Rewizorem GT.

ü  Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Rewizorem GT.

ü  Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.

ü  Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.

ü  Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.

ü  Moduły rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.

ü  Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.

ü  Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.

ü  Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostępna jest również możliwość ręcznego wprowadzenia rozrachunków.

ü  Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego.

ü  Obsługa programu źródłowego (Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w modułach rozrachunkowych.

ü  Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).

ü  Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).

ü  Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.

ü  Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.

ü  Ewidencjonowanie wyciągów bankowych otrzymywanych z banków prowadzących rachunki bankowe podmiotu.

ü  Możliwość rozliczania rozrachunków w walutach obcych spłatami w złotówkach i vice versa.

Kartoteki

ü  Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby.

ü  Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.

ü  Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.

ü  Możliwość przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. domyślny rabat, płatność, itd.

ü  Możliwość dodawania zdjęcia do kontrahenta.

ü  Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech.

ü  Możliwość definiowania 8 pól własnych.

ü  Możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.

ü  Deaktywacja nieużywanych kontrahentów.

ü  Przesyłanie danych o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą komunikacji plikowej.

ü  Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez e-mail, telefon, faks oraz numery komunikatorów internetowych.

ü  Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania.

ü  Możliwość montowania kompletów ze składników zgodnie ze specyfikacją.

ü  Przesyłanie danych o towarach między oddziałami za pomocą komunikacji plikowej.

ü  Deaktywowanie nieużywanych pozycji kartoteki towarowej.

ü  Rozbudowana kalkulacja cen z uwzględnieniem wielu poziomów cen, własnych narzutów, marż, ceł, itd.

ü  Specyfikowanie danych niezbędnych do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (nazwa fiskalna, kod PLU, towar do ważenia na wadze etykietującej, otwarta cena w kasie fiskalnej).

ü  Możliwość przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.

ü  Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.

ü  Możliwość przypisania sprzedaży towaru przez wartość.

ü  Definiowanie różnych stawek VAT przy zakupie i sprzedaży.

ü  Definiowanie powiązanego asortymentu, który automatycznie jest wstawiany do zawartości dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka).

ü  Definiowanie danych niezbędnych do deklaracji Intrastat.

ü  Grupowanie asortymentu poprzez zapisywanie go do grup oraz przypisywanie cech.

ü  Definiowanie do 8 pól własnych asortymentu towarowego.

ü  Możliwość wykonywania zbiorczych operacji na bazie towarowej, m.in. zmiany stawek VAT, PKWiU, cechy, grupy.

ü  Kartoteka wspólników i właścicieli.

ü  Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe i oddziały ZUS.

ü  Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

ü  Drukowanie dokumentów za pomocą drukarek graficznych i tekstowych.

ü  Obsługa ponad 100 modeli kas fiskalnych.

ü  Obsługa prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.

ü  Obsługa prawie 20 modeli wag etykietujących.

ü  Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS), wraz z obsługą kodów ze zmienną ilością, ceną i wagą.

ü  Udostępnione przesyłanie i importowanie danych o towarach, odbiór sprzedaży, raporty dobowe i okresowe, oraz wiele innych operacji.

ü  Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnością ich wykonywania.

ü  Mechanizm synchronizacji zapewniający zgodność danych między Subiektem GT a urządzeniami.

ü  Raportowanie wykonania wszystkich operacji w rejestrze transmisji.

Pozostałe funkcjonalności

ü  Obsługa deklaracji Intrastat.

ü  Definiowanie promocji na określone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.

ü  Definiowanie i generowanie wielu cenników.

ü  Możliwość wykonywania przeceny z możliwością wyboru cen, które mają ulec zmianie, sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrąglaniem zarówno do pełnych groszy/złotych, jak i do końcówek „.99”.

ü  Możliwość zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.

ü  Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów, jak i kontrahentów za pomocą wielu szablonów.

ü  Wiele zestawień prezentujących sprzedaż oraz zakupy w wielu ujęciach w wybranym okresie, stan rozrachunków, rejestry VAT sprzedaży i zakupu oraz wiele innych.

ü  Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na technologii SQL, XML, COM.

ü  Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.

ü  Możliwość tworzenia własnych wzorców wydruku w oparciu o istniejące już wzorce fabryczne.

ü  Możliwość eksportowania i importowania wzorców.

ü  Konfigurowalna kontrola poprawności NIP-u kontrahentów oraz rachunków bankowych.

ü  Rozbudowane parametry i słowniki zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.

ü  Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).

ü  Obsługa programu za pomocą klawiatury.

ü  Przeniesienie danych ze starszych programów: mikroSubiekt, mikroSubiekt dla Windows, Subiekt 4, Subiekt 5/Euro, Subiekt dla Windows.

ü  Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.

ü  Praca sieciowa i możliwość definiowania wielu użytkowników programu.

ü  Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych Microsoft SQL Server.

ü  Unikatowy mechanizm InsMAIL informujący o ważnych zdarzeniach (m.in. pobieranie kursów walut, dostępne nowe wersje programu).

ü  Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.

ü  Kontekstowy system pomocy uruchamiający temat zgodny z miejscem wywołania.

ü  Pełna integracja z programem księgowym Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany), wspólna kartoteka kontrahentów.

ü  Pełna integracja z programem księgowym Rewizor GT (księga handlowa), wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.

ü  Pełna integracja z programem Gestor GT (zarządzanie relacjami z klientami), wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.