Pogrubioną czcionką została oznaczona funkcjonalność dostępna wyłącznie w wersji PRO.

Sprzedaż, Zakup, Magazyn

ü  Pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych.

ü  Zaawansowane pola własne do obiektów systemu.

ü  Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych w dowolnej walucie, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych, automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury.

ü  Faktura sprzedaży z wielu magazynów oraz przypisana do oddziału.

ü  Zaawansowane dodawanie pozycji na dokumentach z wizualizacją towaru.

ü  Wybór adresu dostawy na dokumentach sprzedaży i wydaniach; możliwość wyboru innego dostawcy w dokumentach zakupu oraz innego odbiorcy w dokumentach sprzedaży oraz zamówieniach.

ü  Faktura pro forma.

ü  Korekta kosztu dostaw.

ü  Sprzedaż z dostaw, dyspozycje dostaw w trakcie wypisywania dokumentu sprzedaży przy pracy wielu użytkowników.

ü  Rezerwacja dostaw w dokumentach magazynowych.

ü  Zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych.

ü  Rozbudowany system zamówień; każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.

ü  Pojedyncze zamówienie może być zrealizowane wieloma wydaniami, a jedno wydanie może obejmować pozycje z różnych zamówień.

ü  Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych).

ü  Automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych.  

Zamówienia

ü  Widok roboczy „Asortyment na zamówieniach”. 

ü  Pojedyncze zamówienie może być zrealizowane wieloma wydaniami, a jedno wydanie może obejmować pozycje z różnych zamówień.

ü  Każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.

ü  Zamawiającym może być inny klient niż finalny nabywca oraz odbiorcę towarów.

ü  Podczas wprowadzania dokumentu można zdefiniować termin realizacji pozycji, który jest wyliczany na podstawie oczekiwanego średniego czasu dostawy z kartoteki towaru.

ü  Możliwość zarezerwowania konkretnej dostawy.

ü  Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.

ü  Możliwość określenia dowolnego adresu i sposobu dostawy.

Zlecenia

ü  Widok roboczy „Asortyment na wyczerpaniu” oraz „Asortyment na zleceniach” do wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców. 

ü  Sprawna obsługa bieżących stanów magazynowych – użytkownik może zamawiać dostawę towaru do stanu optymalnego magazynu, który uwzględnia w nim bieżący poziom towaru, wielkość zamówień od klienta oraz zamówienia niezrealizowane i w drodze dostawy.

ü  Ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych montażu i demontażu z możliwością zmiany zapotrzebowania na składniki.

ü  Możliwość zarezerwowania konkretnej dostawy.

ü  Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.  

Płatności

ü  Możliwość płatności gotówkowej w wydzielonym stanowisku kasowym.

ü  Oprócz gotówki czy kart płatniczych można zdefiniować wiele innych form płatności, np. płatność za pobraniem, bony.

ü  Możliwość rejestrowania zakupów dokonywanych przez pracowników; podczas ewidencjonowania takiego dokumentu możliwe rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika.

ü  Możliwość cedowania płatności na innego płatnika.

ü  Rozszerzone możliwości płatności odroczonych – rozbicie na raty.   

ü  Płatności dostępne nie tylko dla dokumentów sprzedaży i zakupu, ale także dla dokumentów magazynowych i zamówień (np. możliwość wystawienia zamówienia lub wydania magazynowego z zaliczką zapłaconą kartą płatniczą).

Cenniki

ü  Możliwość zdefiniowania wielu cenników głównych (dotyczących całego asortymentu).

ü  Możliwość zdefiniowania wielu cenników dodatkowych (dotyczących części cennika głównego, można je ograniczać czasowo).

ü  Przypisanie cennika głównego do oddziału oraz możliwość przypisania cennika głównego i dodatkowego klientowi.

ü  Asortyment w cenniku może wystąpić wielokrotnie - można w nim określić cenę, domyślny i maksymalny rabat w zależności od jednostki miary i wysokość progu sprzedaży.

ü  Możliwość blokowania ceny i rabatu towaru na dokumencie sprzedaży związanym z danym cennikiem.

ü  Możliwość definiowania cenników statycznych i dynamicznych. Cennik dynamiczny wylicza cenę wybranego towaru bądź usługi za pomocą zdefiniowanych parametrów (aktualnego kursu, zadanej marży, funkcji kalkulującej cenę bazową) pozycji podczas określonego żądania, np. przy wprowadzaniu ich na specyfikację w dokumencie sprzedaży, w odróżnieniu do cennika statycznego, który zwraca cenę skalkulowaną uprzednio i zapisaną na pozycji tego cennika.

ü  Statusy cennika pozwalające opracować poprawnie cennik zanim zostanie wystawiony  do publicznej wiadomości. Cennik w trakcie opracowania posiada status „w przygotowaniu”, co oznacza, że jest niedostępny w sprzedaży. Po fazie opracowania cennik otrzymuje status „opublikowany”, który oznacza, że może zostać wykorzystany podczas procesu sprzedaży.  

Finanse

ü  Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane).

ü  Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych  i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).

ü  Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in.  podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).

ü  Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.

ü  Sesje kasowe umożliwiające kontrolę kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie).     

ü  Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio  do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).

ü  Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).

ü  Bankowość elektroniczna offline i online.

ü  Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.

ü  Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu  

Rozliczenia

ü  Podział płatności na rodzaje - dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).

ü  Możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich). 

ü  Rozliczenia waluta obca – PLN.

ü  Rozliczenia obca waluta - obca waluta wraz z możliwością rejestrowania takich płatności już podczas wystawiania dokumentu (np. możliwe zaewidencjonowanie faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w USD lub w innej walucie).  

ü  Kompensaty wielowalutowe.

Asortyment

ü  Towar może zostać przyporządkowany do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.

ü  Nowy sposób definiowania jednostek miar - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.

ü  Do jednostek miar przyporządkowane są: opakowanie zwrotne, nazwa fiskalna, kod kreskowy itd. (pozwala to np. zaprogramować kasę tym samym towarem w różnych jednostkach miary, wybrać towar z daną jednostką na dokument za pomocą kodów kreskowych).

ü  Jednostki posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.

ü  Dostawcy i odbiorcy towaru  - możliwe jest zdefiniowanie wielu dostawców, symbol towaru oraz średni jego czas dostawy przez dostawcę. Podobnie dla odbiorców można zapisać ich symbol oraz wymagany średni czas dostawy.;

ü  W kartotece można zdefiniować indywidualnie dla każdego magazynu oprócz stanu minimalnego również stan optymalny, który domyślnie jest wykorzystywany przy zamawianiu towaru u dostawcy.

ü  Obsługa zamienników , czyli prostych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wymienić za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami z tego samego zbioru.  

Klienci

ü  Możliwość definiowania wielu dostawców z wyróżnionym jednym głównym dostawcą i producentem.

ü  Każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu zarówno zestaw jego indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy. 

ü  Możliwość przypisania typu transakcji handlowej i waluty, w jakiej ma zostać domyślnie wystawiony dokument sprzedaży oraz określenia limitu kredytu kupieckiego, który uwzględnia również wydany (dokumenty WZ) towar z magazynu.

ü  Indywidualne parametry wydruków  - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.

ü  Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.

ü  Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).

ü  Centralizacja informacji o kliencie – możliwość wystawienia dokumentów handlowych pracownikowi i wspólnikowi.

ü  Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.

ü  Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy. 

ü  Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw.

ü  Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).

ü  Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.

ü  Osobne cenniki dla klientów.

Urządzenia zewnętrzne

ü  Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych).

ü  Serwer kasowy umożliwiający automatyczną synchronizację kartotek asortymentu z kasami fiskalnymi, sprawdzarkami cen i wagami etykietującymi oraz automatyczny odczyt danych o sprzedaży z kas fiskalnych.

Konfiguracja - Oddziały

ü  Dodatkowy element organizacji magazynu – oddział, do niego przyporządkowane   są dokumenty handlowe, a ich pozycje mogą wprowadzać z dowolnego magazynu lub wyprowadzać towary na dowolny inny.

ü  Z każdym oddziałem jest związany cennik główny, który jest domyślny dla każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego.